ارسال پیام به آگهی دهنده

ارسال پیام برای جوشن جوش صبا در رابطه با آگهی «(سیم روی) با اقطار مختلف جهت پاشش حرارتی (جوشن جوش صبا)» .

بستن