ارسال آگهی برای یک دوست

ارسال آگهی «(سیم روی) با اقطار مختلف جهت پاشش حرارتی (جوشن جوش صبا)» برای یک دوست.

بستن